termekdij-jogszabaj-valtozas

Tisztelt Partnerünk!

Tájékoztatom, hogy vámjoggal, jövedékkel, környezet-, munka-, tűzvédelemmel, hulladékgazdálkodással és környezetvédelmi termékdíjjal kapcsolatban az alábbi jogszabályok léptek életbe, vagy módosultak 2019. július 01-től 2019. július 31-ig.

 

Vámmal kapcsolatos jogszabályfigyelő

 

AZ EU HIVATALOS LAPJÁBÓL

L  167.

A  Bizottság  (EU)  2019/1026  végrehajtási  rendelete  az  Uniós  Vámkódex  alapján  történő információcserére  és  az  érintett  információk  tárolására  szolgáló  elektronikus  rendszerek kifejlesztésének, fenntartásának és alkalmazásának technikai szabályairól

 

L 171.

 • A Bizottság (EU)  2019/1081  felhatalmazáson  alapuló  rendelete    a  bizonyos  fizikai ellenőrzéseknek  a  határállomásokon  történő  elvégzéséért  felelős  személyzet  képzésére vonatkozó különös követelményekkel kapcsolatos szabályok megállapításáról 
 • A Bizottság (EU) 2019/1082 végrehajtási rendelete egyes áruk Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolásáról
 • A Bizottság (EU) 2019/1087 végrehajtási határozata a Kínai Népköztársaságból származó egyes kerékpáralkatrészekre vonatkozó kiterjesztett  dömpingellenes  vám  alóli,  a  88/97/EK  rendelet szerinti mentességekről

 

L 175.

 • A Bizottság (EU) 2019/1099 végrehajtási rendelete (2019. június 27.) a Kínai Népköztársaságból származó asztali és konyhai kerámiaáruk behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes vám kivetéséről és a  kivetett  ideiglenes  vám  végleges  beszedéséről  szóló  412/2013/EU  tanácsi végrehajtási rendelet módo-sításáról
 • A Bizottság (EU) 2019/1109 végrehajtási határozata (2019. június 27.) az Észak-Macedóniából, Oroszországból és Törökországból származó, vasból (de nem öntöttvasból) vagy acélból (de nem rozsdamentes acélból) készült,  négyzet  vagy  téglalap  keresztmetszetű  hegesztett  csövek  és üreges profilok behozatalára vonatkozó eljárás megszüntetéséről

 

L  179.

A  Bizottság  (EU)  2019/1131  végrehajtási  rendelete  (2019.  július  2.)  az  (EU)  2016/1036 európai parlamenti és tanácsi rendelet 14a. cikkének és az (EU) 2016/1037 európai parlamenti és tanácsi rendelet 24a. cikkének végrehajtására szolgáló vámeszköz létrehozásáról

 

L 181.

 • A Bizottság (EU)  2019/1143  felhatalmazáson  alapuló  rendelete  (2019.  március  14.)  az  (EU) 2015/2446 felhatalmazáson alapuló rendeletnek bizonyos kis értékű szállítmányok bejelentése tekintetében történő módosításáról A Bizottság (EU) 2019/1145 végrehajtási határozata (2019. július 4.) az Indiából származó, alakítható öntöttvasból (más néven gömbgrafitos öntöttvasból) készült  csövek  behozatalára  alkalmazandó  dömpingellenes  intézkedések  részleges  időközi felülvizsgálatának a hatályban lévő intézkedések módosítása nélküli megszün-tetéséről
 • A Bizottság (EU) 2019/1146 végrehajtási határozata (2019. július 4.) a Kínai Népköztársaságból származó melegen hengerelt  acél  szádpalló  behozatalára  vonatkozó  dömpingellenes  eljárás megszüntetéséről
 • Helyesbítés az Uniós  Vámkódex  létrehozásáról  szóló  952/2013/EU  európai  parlamenti  és tanácsi  rendelet  egyes  rendelkezéseinek  végrehajtására  vonatkozó  részletes  szabályok megállapításáról szóló, 2015. november 24-i (EU) 2015/2447 bizottsági végrehajtási rendelethez (HL L 343., 2015.12.29.)

 

L 189.

 • A Bizottság (EU) 2019/1198 végrehajtási rendelete (2019. július 12.) a Kínai Népköztársaságból származó asztali és  konyhai  kerámiaáruk  behozatalára  vonatkozó  végleges  dömpingellenes vámnak  az  (EU)  2016/1036  rendelet  11.  cikkének  (2)  bekezdése  szerinti  hatályvesztési felülvizsgálatot követő kivetéséről
 • A Bizottság (EU) 2019/1203 végrehajtási határozata (2019. július 12.) a Guatemalából származó banán behozatalára alkalmazott  kedvezményes  vámtételek  ideiglenes  felfüggesztése  nem helyénvaló voltának megállapításáról

 

L 194.

Értesítés az egyrészről a kelet- és dél-afrikai államok, másrészről az Európai Közösség és tagállamai  közötti  gazdasági  partnerségi  megállapodás  kereteinek  létrehozásáról  szóló  átmeneti megállapodás ideiglenes alkalmazásáról

 

L 195.

A Bizottság (EU) 2019/1250 végrehajtási rendelete (2019. július 22.) az Indiából származó, alakítható öntöttvasból (más néven gömbgrafitos öntöttvasból) készült csövek egyes behozatalaira vonatkozó  nyilvántartásbavételi  kötelezettségnek  az  Indiából  származó,  alakítható  öntöttvasból (más néven gömbgrafitos öntöttvasból) készült csövek behozatalára vonatkozó végleges kiegyenlítő vámot, illetve végleges dömpingellenes vámot kivető (EU) 2016/387 és (EU) 2016/388 végrehajtási rendelettel  kapcsolatos  T-300/16.  és  T-301/16.  sz.  ügyben  2019.  április  10-én  hozott  ítéletek végrehajtása érdekében újból megindított vizsgálatokkal összefüggésben történő bevezetéséről

 

C 248.

Az Európai Unió Kombinált Nómenklatúrájának magyarázata

 

L 197.

 • Tájékoztatás az egyrészről  az  Európai  Közösségek  és  azok  tagállamai,  másrészről  a  Marokkói Királyság  közötti  társulást  létrehozó  euromediterrán  megállapodás  1.  és  4.  jegyzőkönyvének módosításáról  szóló,  az  Európai  Unió  és  a  Marokkói  Királyság  között  levélváltás  formájában létrejött megállapodás hatálybalépésének időpontjáról
 • A Bizottság (EU) 2019/1259 végrehajtási rendelete (2019. július 24.) a Kínai Népköztársaságból és Thaiföldről származó menetelt temperöntvény és gömbgrafitos öntöttvas csőszerelvények és -illesztések behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes vámnak az (EU) 2016/1036 európai parlamenti és tanácsi rendelet 11. cikkének (2) bekezdése szerinti hatályvesztési felülvizsgálatot követő kivetéséről

 

A MAGYAR KÖZLÖNYBŐL

 1. szám
 • 2019. évi LXXII.  törvényaz  egyes  adótörvények  és  más  kapcsolódó  törvények  uniós jogharmonizációs kötelezettségek miatt szükséges módosításáról 
 • 2019. évi LXXIII.  törvény  az  egyes  adótörvények  és  más  kapcsolódó  törvények módosításáról

Jövedékkel kapcsolatos jogszabályfigyelő

Említett időszakban változás nem történt.

Környezetvédelmi termékdíjjal kapcsolatos jogszabályfigyelő

Említett időszakban változás nem történt.

Környezetvédelemmel kapcsolatos jogszabályfigyelő

Említett időszakban változás nem történt.

Munkavédelemmel kapcsolatos jogszabályfigyelő

Említett időszakban változás nem történt.

Tűzvédelemmel kapcsolatos jogszabályfigyelő

30/2019. (VII. 26.) BM rendelet  Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.)  BM rendelet módosításáról

Hulladékgazdálkodással kapcsolatos jogszabályfigyelő

184/2019. (VII. 26.) Korm. rendelet  Az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról szóló 374/2012. (XII. 18.) Korm. rendelet módosításáról

Tájékoztató a NAV honlapjáról

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Irányítás Vám Főosztálya főosztályvezetője által kiadott 7009/2019. felhívás Uniós Vámkódex szerinti különleges eljárások vám-árunyilatkozattal történő engedélyezéséről

7010/2019. felhívás az Engedélyezett Gazdálkodókkal (AEO) történő egyes kockázati információk megosztásáról szóló 7002/2019 felhívás módosításáról

A NAV Központi Irányítás Vám Főosztálya főosztályvezetője által kiadott 7011/2019. felhívás egyes acéltermékek  behozatalára  vonatkozó  ideiglenes  és  végleges  védintézkedésekről  és  az  ezen intézkedésekhez kapcsolódó vámkontingens kérelmekről és azok kezeléséről 

 • Az EK kedvezményes származási szabályrendszere – FRISSÍTETT
 • A NAV Központi Irányítása Vám Főosztály főosztályvezetője által kiadott 7012/2019. felhívás a haditechnikai termékek forgalmához kapcsolódó jogszabályváltozásról

Tájékoztató az MKEH honlapjáról

Említett időszakban változás nem történt.

Tájékoztató a KSH honlapjáról

Említett időszakban változás nem történt.

Egyéb kiemelt jogszabályok

 1. évi LXXII. törvény Az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények uniós

jogharmonizációs kötelezettségek miatt szükséges módosításáról

 1. évi LXXIII. törvény Az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról