termekdij-jogszabaj-valtozas

Tisztelt Partnerünk!

Tájékoztatom, hogy vámjoggal, jövedékkel, környezet-, munka-, tűzvédelemmel, hulladékgazdálkodással és környezetvédelmi termékdíjjal kapcsolatban az alábbi jogszabályok léptek életbe, vagy módosultak 2019. szeptember 01-től 2019. szeptember 30-ig.

Vámmal kapcsolatos jogszabályfigyelő

AZ EU HIVATALOS LAPJÁBÓL

L  146.

A  Bizottság  (EU)  2019/915  végrehajtási  rendelete  a  Kínai  Népköztársaságból  származó egyes alumíniumfólia-tekercsek behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes vámnak az (EU) 2016/1036 európai parlamenti és tanácsi rendelet 11. cikkének (2) bekezdése szerinti hatályvesztési felülvizsgálatot követő kivetéséről

L  148.

A  Bizottság  (EU)  2019/921-928  végrehajtási  rendeletei  egyes  áruk  Kombinált

Nómenklatúra szerinti besorolásáról

L  149.

A  PÁN-EUROMEDITERRÁN  PREFERENCIÁLIS  SZÁRMAZÁSI  SZABÁLYOKRÓL  SZÓLÓ REGIONÁLIS EGYEZMÉNNYEL LÉTREHOZOTT VEGYES BIZOTTSÁG 2/2017 HATÁROZATA  a  pán-euromediterrán  preferenciális  származási  szabályokról  szóló  regionális  egyezmény  II. függeléke rendelkezéseinek a Moldovai Köztársaságra és az Európai Unió stabilizációs és társulási folyamatában részt vevő országokra is kiterjedő Közép-európai Szabadkereskedelmi Megállapodás (CEFTA)  hatálya  alá  tartozó  kereskedelemben  a  vámvisszatérítés  és  a  teljes  kumuláció lehetőségének bevezetése révén történő módosításáról

L 151.

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS(EU) 2019/880 RENDELETE a kulturális javak bejuttatásáról és behozataláról

L 157.

Helyesbítés egyes halászati termékekre vonatkozó autonóm uniós vámkontingensek 2019  és  2020  közötti  időszakra  való  megnyitásáról  és  kezeléséről  szóló,  2018. december 11-i (EU) 2018/1977 tanácsi rendelethez

C  203.

Helyesbítés  az  egyes  acéltermékek  behozatalára  vonatkozó  védintézkedések  felülvizsgálatának megindításáról szóló értesítéshez 

L 163.

 • A Tanács (EU)  2019/998  rendelete  (2019.  június  13.)  az  Uniónak  az  egyes  mezőgazdasági  és ipari  termékekre  vonatkozó  autonóm  vámkontingensei  megnyitásáról  és  kezeléséről  szóló 1388/2013/EU rendelet módosításáról
 • A Tanács (EU) 2019/999 rendelete (2019. június 13.) az egyes mezőgazdasági és ipari termékek tekintetében a közös  vámtarifában  rögzített  autonóm  vámtételek  felfüggesztéséről  szóló 1387/2013/EU rendelet módosításáról
 • A Bizottság (EU) 2019/1005 végrehajtási határozata (2019. június 19.) a Nicaraguából származó banán behozatalára alkalmazott  kedvezményes  vámtételek  ideiglenes  felfüggesztése  nem helyénvaló voltának megállapításáról

C 209.

 • Értesítés egyes szubvencióellenes intézkedések hatályvesztéséről
 • Értesítés az Indiából  behozott  alakítható  öntöttvasból  (más  néven  gömbgrafitos  öntöttvasból) készült  csövekre  vonatkozó  végleges  kiegyenlítő  vám,  illetve  végleges  dömpingellenes  vám kivetéséről  szóló  (EU)  2016/387  és  (EU)  2016/388  bizottsági  végrehajtási  rendeletekkel kapcsolatos  T-300/16.  és  T-301/16.  sz.  ügyekben  hozott  2019.  április  10-i  ítéletek  nyomán  a vizsgálatok újbóli megindításáról

L 165.

 • A Bizottság (EU) 2019/1013 végrehajtási rendelete (2019. április 16.) az Unióba belépő, bizonyos állat- és árukategóriákba tartozó szállítmányok érkezésére vonatkozó előzetes értesítésről
 • A Bizottság (EU) 2019/1014 végrehajtási rendelete (2019. június 12.) a határállomásokra és az azokon létesített ellenőrző  központokra  vonatkozó  minimum-követelmények,  valamint  a határállomások és ellenőrző pontok jegyzékbe vételéhez alkalmazandó formátum, kategóriák és rövidítések részletes szabályainak megállapításáról

L  167.

A  Bizottság  (EU)  2019/1026  végrehajtási  rendelete  az  Uniós  Vámkódex  alapján  történő információcserére  és  az  érintett  információk  tárolására  szolgáló  elektronikus  rendszerek kifejlesztésének, fenntartásának és alkalmazásának technikai szabályairól

L 171.

 • A Bizottság (EU)  2019/1081  felhatalmazáson  alapuló  rendelete    a  bizonyos  fizikai ellenőrzéseknek  a  határállomásokon  történő  elvégzéséért  felelős  személyzet  képzésére vonatkozó különös követelményekkel kapcsolatos szabályok megállapításáról 
 • A Bizottság (EU) 2019/1082 végrehajtási rendelete egyes áruk Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolásáról
 • A Bizottság (EU) 2019/1087 végrehajtási határozata a Kínai Népköztársaságból származó egyes kerékpáralkatrészekre vonatkozó kiterjesztett  dömpingellenes  vám  alóli,  a  88/97/EK  rendelet szerinti mentességekről 

L 175.

 • A Bizottság (EU) 2019/1099 végrehajtási rendelete (2019. június 27.) a Kínai Népköztársaságból származó asztali és konyhai kerámiaáruk behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes vám kivetéséről és a  kivetett  ideiglenes  vám  végleges  beszedéséről  szóló  412/2013/EU  tanácsi végrehajtási rendelet módosításáról
 • A Bizottság (EU) 2019/1109 végrehajtási határozata (2019. június 27.) az Észak-Macedóniából, Oroszországból és Törökországból származó, vasból (de nem öntöttvasból) vagy acélból (de nem rozsdamentes acélból) készült,  négyzet  vagy  téglalap  keresztmetszetű  hegesztett  csövek  és üreges profilok behozatalára vonatkozó eljárás megszüntetéséről

A MAGYAR KÖZLÖNYBŐL

Jövedékkel kapcsolatos jogszabályfigyelő

Említett időszakban változás nem történt.

Környezetvédelmi termékdíjjal kapcsolatos jogszabályfigyelő

Említett időszakban változás nem történt.

Környezetvédelemmel kapcsolatos jogszabályfigyelő

Említett időszakban változás nem történt.

Munkavédelemmel kapcsolatos jogszabályfigyelő

Említett időszakban változás nem történt.

Tűzvédelemmel kapcsolatos jogszabályfigyelő

Említett időszakban változás nem történt.

Hulladékgazdálkodással kapcsolatos jogszabályfigyelő

Említett időszakban változás nem történt.

Tájékoztató a NAV honlapjáról

Jövedéki adó fajtakódok

A NAV Központi Irányítás Vám Főosztálya főosztályvezetője által kiadott 7008/2019. felhívás a vámudvarok létesítési feltételeiről

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Irányítás Vám Főosztálya főosztályvezetője által kiadott 7009/2019. felhívás Uniós Vámkódex szerinti különleges eljárások vám-árunyilatkozattal történő engedélyezéséről

Tájékoztató az MKEH honlapjáról

Említett időszakban változás nem történt.

Tájékoztató a KSH honlapjáról

Említett időszakban változás nem történt.

Egyéb kiemelt jogszabályok

156/2019. (VI. 28.) Korm. rendelet A veszélyes áruk szállításáról szóló egyes kormányrendeletek  módosításáról