logo_vamor
Keresés
Close this search box.
termekdij-jogszabaj-valtozas

Tisztelt Érdeklődő!

Szeretném felhívni a figyelmét, hogy már közigazgatási egyeztetésen van a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény 2019-es módosítási javaslata, mely az alábbi főbb változásokat tartalmazza:

(AZ ALÁBB OLVASHATÓ SZÖVEGEZÉS MÉG NEM AZ ELFOGADOTT, VÁLTOZÁSOK LEHETSÉGESEK!)

 • A Ktdt. 2. §-a következő 5a. ponttal egészül ki:
  • „5a. bevásárló műanyag zacskó: fogófüllel ellátott vagy fogófül nélküli, műanyagból készült hajlékonyfalú hordozható tasak, táska, amelyet az áruk vagy termékek értékesítési pontján biztosítanak a fogyasztók részére és amelynek falvastagsága 50 mikron vagy annál nagyobb, ideértve a reklámanyagok szállítási csomagolására szolgáló hajlékonyfalú műanyag tasakot, táskát is, a hajlékonyfalú műanyag hűtőtasak vagy hűtőtáska kivételével;”
 • A Ktdt. 2. §-a a következő 22. ponttal egészül ki:
  • „22. könnyű műanyag zacskó: fogófüllel ellátott vagy fogófül nélküli, műanyagból készült hajlékonyfalú hordozható tasak, táska, amelyet az áruk vagy termékek értékesítési pontján biztosítanak a fogyasztók részére és amelynek falvastagsága 50 mikronnál kevesebb;”
 • A Ktdt. 2. § 25. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
  • „25. műanyag zacskó: a bevásárló műanyag zacskó, a könnyű műanyag zacskó, a nagyon könnyű műanyag zacskó;”
 • A Ktdt. 2. §-a a következő 25b. ponttal egészül ki:
  • „25b. nagyon könnyű műanyag zacskó: fogófüllel ellátott vagy fogófül nélküli, műanyagból készült hajlékonyfalú hordozható tasak, táska, amelyet az áruk vagy termékek értékesítési pontján biztosítanak a fogyasztók részére és amelynek falvastagsága 15 mikronnál kevesebb, felhasználása higiéniai célokat szolgál, vagy amelyet ömlesztett élelmiszerek elsődleges csomagolására használnak azokban az esetekben, amikor az segít megelőzni az élelmiszer-pazarlást;”
 • A Ktdt. 3/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
  • „(1) Az újrahasználható csomagolószerek
   • a) első belföldi bérbe- vagy használatba adójának, továbbá
   • b) a külföldről behozott csomagolószer felhasználójának

az újrahasználható csomagolószer termékdíját az első saját célú felhasználás során – ide nem értve a hulladékká válást – nem kell megfizetnie, ha a csomagolószer belföldi tulajdonosa vagy külföldi tulajdonos esetén az első belföldi bérbe- vagy használatba adója, továbbá az újrahasználható csomagolószerrel rendelkezésre jogosult az e törvény végrehajtására kiadott kormányrendeletben meghatározott, a környezetvédelmi hatóság által kiadott engedéllyel rendelkezik, amely tanúsítja, hogy olyan bérleti rendszert üzemeltet, amelyből a csomagolószerek belföldi felhasználása nyomon követhető.”

 • A Ktdt. 4. § (2) bekezdése a következő i) ponttal egészül ki:
  • (2) Nem keletkezik termékdíj-kötelezettség
   • a) a termékdíjköteles termék igazolt külföldre kiszállítása esetén, ideértve a termékdíjköteles termék változatlan állapotban más termék alkotórészeként, tartozékaként, illetve a csomagolást alkotó csomagolószer igazolt külföldre kiszállítását is;
   • b) természetes személy esetén a termékdíjköteles termék személyes szükséglet kielégítését meg nem haladó mennyiségű saját célú felhasználása során;
   • c) a technológiai folyamatba visszavezetett maradék anyag vagy a selejt felhasználása esetén;
   • d) a külföldről behozott csomagolás részét képező újrahasználható csomagolószer saját célú felhasználása során, ha a kötelezett nyilvántartásával, bizonylatokkal alá tudja támasztani, hogy az újrahasználható csomagolószert a kötelezettség keletkezésének időpontját követő 365 napon belül közvetlenül külföldre vagy ipari termékdíj raktárba visszaszállították;
   • e) az újrahasználható csomagolószer csomagolás részeként történő első belföldi forgalomba hozatala vagy első saját célú felhasználása esetén, ha az újrahasználható csomagolószer az e törvény végrehajtási rendeletében meghatározott újrahasználható csomagolószerek nyilvántartásába a felhasználó kérelmére felvételre került, és a betétdíj alkalmazásának szabályairól szóló kormányrendelet szerinti betétdíjas rendszerben használják fel;
   • f) az újrahasználható csomagolószerek nyilvántartásába a felhasználó kérelmére felvett újrahasználható raklapnak a beszerzéstől számított legalább 365 napig újrahasználható csomagolóeszközként csomagolás létrehozására céljából történő felhasználása esetén;
   • g) a termékdíjköteles termék nemzetközi közforgalmú repülőtéren a repülésre nyilvántartásba vett induló utasok tartózkodására szolgáló tranzit területen kialakított, kizárólag nem helyben fogyasztásra történő értékesítést végző üzletben, végső úti céllal külföldre utazó utasok részére történő értékesítése esetén; vagy
   • h) belföldön lévő termékdíjköteles termék tulajdonjogának belföldön gazdasági céllal letelepedett, vagy belföldön nyilvántartásba vett gazdálkodó szervezet részére első alkalommal történő átruházása esetén, ha külföldi rendeletetési helyre fuvarozásra vagy küldeményként feladott termékdíjköteles termék igazolt módon külföldre kiszállításra került.ű
   • „i) az elkobzott termékdíjköteles terméknek az elkobzást követően, az állami adó és vámhatóság által történő értékesítése során.”


 

 • A Ktdt. 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
  • „7. § (1) A termékdíj alapja – a (2) bekezdésben meghatározott kivételével – a termékdíjköteles termék tömege.
   (2) A termékdíj alapja műanyag zacskó esetén a zacskó mennyisége (darabszáma).
   (3) A termékdíj tételeit – a (4) bekezdésben foglalt kivétellel – a 2. melléklet állapítja meg (kollektív teljesítés).
   (4) Egyéni hulladékkezelés esetén a termékdíj tételeit és kiszámításának módját a 3. melléklet tartalmazza.”
 • A Ktdt. 9/A. §-a a következő (13) bekezdéssel egészül ki:
  • „(13) Az állami adó- és vámhatóság által kiadott engedély az engedélyes egyéni vállalkozó halála, illetve az engedélyes jogi személy megszűnése esetén – ide értve a jogutódlással történő megszűnést is – hatályát veszti. Amennyiben a jogutód a megszűnéstől, az örökös az egyéni vállalkozó halálától számított 30 napon belül új engedélykérelmet terjeszt elő, az engedélyezés feltételeinek teljesítése esetén kiadott új engedély a korábbi engedély megszűnésének napjától hatályos.”
 • A Ktdt. 10. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
  • „(2a) Amennyiben az átalányfizetés, a készletre vétel vagy az egyéni hulladékkezelés időbeli hatályának dátumát kívánja a kötelezett olyan korábbi dátumra módosítani, amely az (1) bekezdésben foglalt határidőt meghaladja, úgy a módosítással érintett adóév egészére termékdíj kötelezettségét kizárólag a kollektív teljesítésre és a forgalomba hozatalra, illetve a saját célú felhasználásra vonatkozó szabályok szerint teljesítheti.”
 • A Ktdt. 11. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
  • „(4) A kötelezett a bevallás adatait forintban, a tömeg adatokat – a gépjármű alkotórészét, tartozékát képező, továbbá a műanyag zacskó termékdíjköteles termékek kivételével – két tizedes jegy pontossággal kilogrammban tünteti fel. Termékdíjátalány-fizetés választása során a gépjármű alkotórészét, tartozékát képező termékdíjköteles termék esetében a gépjármű mennyiségét (darabszámát) kell a bevallásban feltüntetni. Műanyag zacskó esetén a zacskó mennyiségét (darabszámát) és össztömegét két tizedes jegy pontossággal kilogrammban kell a bevallásban feltüntetni.”
 • A Ktdt. 16/A. § (3b) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
  • „(3b) Nem vehető figyelembe a hulladékhasznosítási teljesítményben
   • a) a gyártási selejt vagy hulladék, ha arra a környezetvédelmi termékdíj nem került megfizetésre;
   • b) az a termékdíjköteles termék,
    • ba) amelynek a termékdíj-kötelezettsége az egyéni hulladékkezelőtől szerződéssel átvállalásra került;
    • bc) amelyet az egyéni hulladékkezelő a 3. § (6) bekezdés szabályai szerint hozott belföldön forgalomba;
   • c) az egyéni hulladékkezelő által újrahasználható csomagolószerként felhasznált külföldi fél tulajdonában lévő újrahasználható csomagolószer mennyisége, ha annak külföldre történő igazolt kiszállítása megtörtént.”
 • A Ktdt. 20. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
  • (Az állami hulladékgazdálkodást közvetítő szervezet környezetvédelmi igazgatási feladatkörében)
   „d) nyomon követi és ellenőrzi – szükség esetén az állami hulladékgazdálkodási közfeladatot ellátó koordináló szervezet bevonásával – a vele szerződéses kapcsolatban állók, a pályázatok, illetve szolgáltatás megrendelések kedvezményezettjei által a termékdíjköteles termékből képződött hulladékokkal kapcsolatban folytatott tevékenységét, szükség szerint informatikai rendszerrel;”
 • A Ktdt. 20. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
  • „(3) Az (1) bekezdés d) pontjában foglalt ellenőrzés- során, az ellenőrzés alá vont az ellenőrzés tűrésére, illetve az ellenőrzést végzőkkel való együttműködésre, az ellenőrzés eredményes végrehajtásának segítésére köteles.”
 • A Ktdt. 20. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
  • „(5) Az ellenőrzést végző szervezet a (4) bekezdés alapján tudomására jutott üzleti titkot köteles megőrizni, azt – arra feljogosított hatóság, ügyészség, vagy bíróság kivételével – másnak nem adhatja át, annak tartalmáról tájékoztatást nem adhat.”
 • A Ktdt. 22. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
  • „(6) Az (1) bekezdés szerinti pályázatok, illetve szolgáltatásmegrendelések kedvezményezetteivel kötött szerződésben rendelkezni kell az ellenőrzést végző szervezet 20 § (1) bekezdés d) pontjában foglalt ellenőrzési jogkörének biztosításáról.”
 • A Ktdt. 30. alcíme a következő 40/H. §-sal egészül ki:
  • „40/H. § A termékdíj kötelezettségét készletre vétellel teljesítő kötelezettnek a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény módosításáról szóló 2018. évi … törvény hatálybalépését követően belföldön forgalomba hozott műanyag zacskó termékdíj-kötelezettségét úgy kell teljesítenie, hogy a 2019. január 1-jén készleten lévő műanyag zacskókról leltárt kell készítenie és a tárgyév első termékdíj megállapítási időszakának bevallásában az e törvénnyel megállapított termékdíjtétellel számított termékdíjat meg kell fizetnie. A készleten lévő műanyag zacskókra megfizetett tömeg alapú termékdíj egyidejűleg visszaigényelhető.”
 • A Ktdt. 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
 • A Ktdt. 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
 • A Ktdt. 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
 •  A Ktdt.
  • 2. § 6. pont b) alpont bb) alpontjában a „műanyag bevásárló-reklám táska” szövegrész helyébe a „műanyag zacskó” szöveg,
  • 2. § 6. pont f) alpontjában a „100 kg” szövegrész helyébe a „25 kg” szöveg,
  • 3. § (2a) bekezdésében a „forgalomba hozatalnak minősül.” szövegrész helyébe a „forgalomba hozatalnak, készletre vételnek minősül.” szöveg,
  • 3. § (9) bekezdés c) pontjában a „vagy a használt termék” szövegrész helyébe a „vagy a belföldről beszerzett használt termék” szöveg,
  • 3. § (9) bekezdés f) pont fa) alpontjában a „teljes nyomtatott felületére” szövegrész helybe a „teljes nyomtatható felületére” szöveg,
  • 4. § (2) bekezdés h) pontjában a „kiszállításra került.” szövegrész helybe a „kiszállításra és értékesítésre került.” szöveg,
  • 11. § (2a) bekezdésében a „választó kötelezett” szövegrész helybe a „választó és a termékdíjátalány fizetésére jogosult mezőgazdasági termelő kötelezett” szöveg,
  • 13. § (3) bekezdésében a „termékdíj mértékét és összegét,” szövegrész helyébe a „termékdíj mértékét, egyéni hulladékkezelő esetén a termékdíjköteles termék fajlagos rendszerirányítási alapköltségét és összegét,” szöveg,
  • 16/A. § (2) bekezdésében a „ mellékletében” szövegrész helyébe a „3. mellékletben” szöveg,
  • 20. § (4) bekezdés nyitó szövegrészében az „ellenőrzés során az állami hulladékgazdálkodást közvetítő szervezet” szövegrész helyébe az „ellenőrzés során az ellenőrzést végző szervezet” szöveg

lép.

 • Hatályát veszti a Ktdt.
  • 2. § 29. pont i) alpontja,
  • 11. § (3) bekezdése,
  • 38. § (2) bekezdés d) és e) pontja.

Bejegyzések