logo_vamor
Keresés
Close this search box.

Környezetvédelmi Termékdíj változások 2021

Szeretném felhívni a figyelmét, a 2011. évi LXXXV. törvény (a környezetvédelmi termékdíjról) és a végrehajtásról szóló 343/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 2021. évi változásaira.

 • 01.01-től
  • módosult a végrehajtási rendelet 1. mellékletében a kenőolajra vonatkozó KT-kód 1-3 karaktere.
   • A korábbi 601-es kód (kenőolaj) megszűnt, helyére a
   • 602-es (I. csoport: Motor- és sebességváltó-olajok),
   • 603-as (II. csoport: Ipari olajok (az emulziók kivételével)) és
   • 604-es (III. csoport: Ipari olajok (emulziók)) kódok kerültek bevezetésre
  • fenti változás kapcsán felhívjuk a figyelmet, hogy szükséges lehet az átvállalási szerződések módosítása, illetve a visszaigénylési folyamatokat a fenti változások figyelembe vételével kell intézni.

 

 • 04.01-től
  • módosult a végrehajtási rendelet 1. mellékletében a nagygépekre vonatkozó KT-kód 1-3 karaktere.
   • A korábbi 171-es kód (Nagygépek bármely külső méret meghaladja az 50 cm-t) megszűnt, helyére a
   • 173-as (Nagygépek (bármely külső méret meghaladja az 50 cm-t) a fotovoltaikus panelek kivételével),
   • 174-es (Újrafelhasználásra vagy újbóli felhasználásra előkészítést követően létrejött nagygépek (bármely külső méret meghaladja az 50 cm-t) a fotovoltaikus panelek kivételével),
   • 175-ös (Fotovoltaikus panelek) és
   • 176-os (Újrafelhasználásra vagy újbóli felhasználásra előkészítést követően létrejött fotovoltaikus panelek) kódok kerültek bevezetésre
  • fenti változás kapcsán is felhívjuk a figyelmet, hogy szükséges lehet az átvállalási szerződések módosítása, illetve a nyilvántartásokban és a bevallásokban értelemszerűen már ezeket a kódokat kell feltüntetni 2021.04.01-től.
 • 07.01-től
  • módosulni fog a 2011. évi LXXXV. törvény az alábbiak szerint:
   • új fogalomként bevezetésre kerül a 2. § 24a. pontjában a műanyag: a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK bizottsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. december 18-i 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 3. cikk 5. pontja értelmében vett polimer, amelyhez esetleg adalékanyagokat vagy egyéb anyagokat is adtak és amely alkalmas a műanyag hordtasakok fő szerkezeti alkotóelemeként való felhasználásra, beleértve a biológiailag lebomló műanyagokat is,
   • új fogalomként bevezetésre kerül a 2. § 5a. pontjában a biológiailag lebomló műanyag: olyan műanyag, amely fizikai és biológiai bomlásra képes úgy, hogy végül szén-dioxiddá (CO2), biomasszává és vízzé bomoljon le, és amely a csomagolásra vonatkozó európai szabványokkal összhangban komposztálás és anaerob lebontás útján hasznosítható,
   • a 2. § 25. pontja (műanyag bevásárló-reklám táska fogalma) törlésre kerül,
   • új fogalomként bevezetésre kerül a 2. § 22. pontjában a könnyű műanyag hordtasak: olyan műanyag hordtasak, amelynek falvastagsága 50 mikronnál kevesebb,
   • új fogalomként bevezetésre kerül a 2. § 25. pontjában a műanyag hordtasak: olyan, műanyagból készült, fogófüllel ellátott vagy fogófül nélküli hordtasak, amelyet az áruk vagy termékek értékesítési pontján biztosítanak a fogyasztók részére, a hajlékonyfalú műanyag hűtőtasak vagy hűtőtáska kivételével;
   • új fogalomként bevezetésre kerül a 2. § 25b. pontjában a nagyon könnyű műanyag hordtasak: olyan műanyag hordtasak, amelynek falvastagsága 15 mikronnál kevesebb, és amelynek felhasználása higiéniai célokat szolgál, vagy amelyet ömlesztett élelmiszerek elsődleges csomagolására használnak azokban az esetekben, amikor az segít megelőzni az élelmiszer-pazarlást;
   • a 3. § (9) bekezdés e) pontja hatályát veszti
    • 3.§ (9) A termékdíjköteles termék termékdíját nem kell megfizetni, ha a kötelezett

     e) a teljes egészében megújuló forrásból származó alapanyagból és – az MSZ EN 13432:2002 szabvány, vagy azzal egyenértékű megoldás követelményeinek megfelelően – biológiai úton lebomló műanyagból készült termékdíjköteles terméket belföldön forgalomba hozza, saját célra felhasználja vagy készletre veszi;
   • a 2. melléklet b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

b) Csomagolószer

 

 

 

A

B

1.

Anyagáram

Termékdíjtétel [Ft/kg]

2.

Műanyag (a műanyag hordtasak kivételével)

57

3.

Műanyag hordtasak a biológiailag lebomló műanyagból készült műanyag hordtasak kivételével

1900

4.

Biológiailag lebomló műanyagból készült műanyag hordtasak

500

5.

Társított (kivéve társított rétegzett italkarton)

57

6.

Társított rétegzett italkarton

19

7.

Fém (a fém ital-csomagolószer kivételével)

19

8.

Fém ital-csomagolószer

57

9.

Papír

19

10.

Fa, természetes alapú anyag

19

11.

Üveg

19

12.

Egyéb

57

   • illetve módosulnak a 3. mellékletben az egyéni hulladékkezelést végzőkre és az állami hulladékgazdálkodást közvetítő szervezetekre előírt hasznosítási arányok

 

További érdekesség a NAV ellenőrzési adataiból:

 • 2020-ban 270 millió forintnyi termékdíjhiány került megállapításra (a bírság a hiány 100%-a, tehát összesen 540 millió forintot kellett befizetniük az ellenőrzött gazdálkodóknak)
  • a három legjellemzőbb hiba:
   • külföldi termékek csomagolásának, vagy forgalomba hozásának helytelen kezelése,
   • átvállalási szerződésekkel kapcsolatos hibák,
   • gépjárművek után keletkező kötelezettségek teljes, vagy részleges mulasztása,
  • sok az adminisztrációs hiba is (pl.: nyilvántartások nem megfelelő vezetése, számlazáradékok helytelensége)