logo_vamor
Keresés
Close this search box.
termekdij-torveny-modositas

Környezetvédelmi Termékdíj változások 2018.01.01-től

1. §

(1) A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény (a továbbiakban: Ktdt.) 2. § 12. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„12. egyéni hulladékkezelés: az 1. § (3) bekezdés a) és b), valamint d) és e) pontja szerinti termékdíjköteles termék termék- és anyagáramából keletkezett hulladék

a) a kötelezett, illetve a kötelezett társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerintikapcsolt vállalkozásának telephelyén való gyűjtése,
b) saját célú felhasználás esetén a kötelezett telephelyén történő gyűjtése,
c) csomagolószer hulladékának hajléktalan-ellátó szervezettel vagy intézménnyel ténylegesen, közösen a szervezet, intézmény épületében elhelyezett gyűjtőautomatával történő gyűjtése, vagy
d) a kötelezettnek a termék forgalmazását végző kereskedelmi egységgel ténylegesen, közösen, az értékesítés helyén történő gyűjtése,

és az a)-d) pont szerint gyűjtött hulladék hasznosítása vagy hasznosíttatása;”

(2) A Ktdt. 2. § 13. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„13. elektromos, elektronikai berendezés: legfeljebb 1000 V váltakozó feszültségű, valamint legfeljebb 1500 V egyenfeszültségű árammal működő berendezés, amelynek rendeltetésszerű
működése elektromágneses mezőktől vagy elektromos áramtól függ, ideértve az elektromágneses mező, illetve elektromos áram előállítását, mérését, átvitelét biztosító eszközöket is, kivéve a
nagyméretű rögzített ipari szerszámot és a világűrben való felhasználásra tervezett elektromos, elektronikai berendezést;”

(3) A Ktdt. 2. § 13a. pontja helyébe a következő rendelkezés lép, továbbá a 2. § a következő 13b. és 13c. ponttal egészül ki:

13a. elkülönített hulladék gyűjtésére szolgáló műanyag zsák: a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló kormányrendeletben meghatározott elkülönített hulladék gyűjtésére szolgáló műanyag zsák;
13b. építési termék: a 305/2011/EU rendelet 2. cikk 1. pontja szerinti építési termék;
13c. fém ital-csomagolószer: a kizárólag fémből készült, fogyasztásra kész italok fogyasztói (elsődleges) közvetlen csomagolására alkalmas csomagolószer, a záróelem kivételével, ide nem értve a doboz, hordó palást lezárására szolgáló, vagy azzal egybeépített záróelemét;”

(4) A Ktdt. 2. § 25. és 26. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„25. műanyag bevásárló-reklám táska: termékek, áruk csomagolására szolgáló, 15 mikron falvastagságot meghaladó vagy falvastagságtól függetlenül az oxidatív úton aprózódó műanyagból készült hajlékonyfalú műanyag hordtasak vagy hordtáska, amelyet az áruk vagy termékek értékesítési pontján biztosítanak a fogyasztók részére, kivéve a hajlékonyfalú műanyag hűtőtasakot vagy hűtőtáskát;

26. reklámhordozó papír: a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes
korlátairól szóló törvényben meghatározott gazdasági reklámot tartalmazó, a
médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló törvény által meghatározott

a) sajtótermékek közül az időszaki lap egyes számai,
b) egyéb nyomtatott anyagok közül a grafikát, rajzot vagy fotót tartalmazó kiadvány, a térkép, a nyomtatott képeslap, a névjegykártya kivételével az üdvözlő- és más hasonló kártya, a nyomtatott naptár, a nyomtatott üzleti reklámanyag, a katalógus, a prospektus, a reklámposzter és hasonlók, a röplap és az egyéb szöveges kiadvány, ideértve azt is, ha más kiadvány mellékletét képezik, kivéve az ISBN számmal ellátott könyvet, és a tankönyvjegyzékbe felvett tankönyvet;”

(5) A Ktdt. 2. §-a a következő 30d. ponttal egészül ki:

„30d. oxidatív úton aprózódó műanyag hordtasak vagy hordtáska: az áruk vagy termékek értékesítési pontján a fogyasztók részére biztosított műanyagból készült hordtasak vagy hordtáska, amely olyan adalékanyagokat tartalmaz, amelyek elősegítik a műanyag mikroméretű műanyagrészecskékre történő széttöredezését;”

2. §

(1) A Ktdt. 3. § (6) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:

(A termékdíjköteles termék termékdíját nem kell megfizetni, ha – e törvény végrehajtására kiadott kormányrendeletben meghatározottak szerint – a kötelezett vevője (a továbbiakban: nyilatkozó) nyilatkozik arról, hogy)

„g) az irodai papírt ISBN számmal ellátott könyv, a tankönyvjegyzékbe felvett tankönyv, vagy ISSN azonosítószámmal rendelkező időszaki kiadvány előállításához közvetlen anyagként (alapanyagként) használja fel.”

(2) A Ktdt. 3. § (9) bekezdése a következő f) ponttal egészül ki:

(A termékdíjköteles termék termékdíját nem kell megfizetni, ha a kötelezett)

„f) olyan reklámhordozó papírt hoz belföldön fogalomba, használ fel saját célra vagy vesz készletre,

fa) amely teljes nyomtatott felületére vetítve legfeljebb 50%-ában gazdasági reklám terjesztésére szolgál, vagy
fb) amelyet közhasznú szervezet, állami, önkormányzati szerv alapfeladata körében ad ki.”

(3) A Ktdt. 3. §-a a következő (10)-(12) bekezdéssel egészül ki:

„(10) A reklámhordozó papír forgalomba hozatala során a (9) bekezdés f) pontja alapján a termékdíjat abban az esetben nem kell megfizetni, ha a kötelezett megrendelője a megrendelésével egyidejűleg írásban nyilatkozik a (9) bekezdés f) pont alpontjaiban meghatározott feltétel fennállásáról.

(11) Ha a közhasznú szervezet, állami, önkormányzati szerv szerződéses partnere a nyomda megrendelője, abban az esetben a megrendelőnek a (10) bekezdés szerinti nyilatkozata megtétele előtt be kell szereznie a közhasznú szervezet, állami, önkormányzati szerv nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a megrendelt áru a (9) bekezdés f) pont fb) alpontjában meghatározott feltételeknek megfelel.

(12) A (10) bekezdés szerinti megrendelő kötelezettnek minősül, ha nem a nyilatkozat tartalma szerint jár el, és a termékdíjköteles termék termékdíját, valamint a termékdíj-kötelezettség keletkezésének 5. § (1) bekezdésben meghatározott időpontjától számított késedelmi pótlékot fizeti meg, egyebekben a kötelezett ellenőrzésére vonatkozó szabályokat kell rá alkalmazni.”

3. §

A Ktdt. a következő 3/B. §-sal egészül ki:

„3/B. §

A gépjármű termékdíjköteles alkotórészei termékdíjának vagy a termékdíj-átalány összegének

a) 70 %-át kell megfizetni a hajtómotorként elektromos motorral is működő vagy
b) 50 %-át kell megfizetni a kizárólag elektromos hajtómotorral működő

gépjármű forgalomba hozatala, saját célú felhasználása vagy készletre vétele esetén.”

4. §

A Ktdt. 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A környezetvédelmi termékdíjjal, valamint – a hulladékgazdálkodásra vonatkozó jogszabályokban meghatározott hatósági eljárás kivételével – a termékdíjköteles termékből képződött hulladékokkal kapcsolatos eljárás, mint adó-, illetve vámigazgatási eljárás során – az e törvényben meghatározott eltérésekkel – az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi … törvényt (a továbbiakban: Air.) és az adózás rendjéről szóló 2017. évi … törvényt (a továbbiakban: Art.) kell alkalmazni.”

5. §

A Ktdt. a következő 14/B. §-sal egészül ki:

„14/B. §

A kötelezett átalakulása, egyesülése, szétválása során létrejövő, új adóazonosító számmal rendelkező kötelezett esetében, vagy az átvállalás jogcímének módosítása esetén új átvállalási szerződés kötése, és annak a 14/A. § szerinti nyilvántartásba vétele szükséges.”

6. §

A Ktdt. 21. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) Az OGyHT-t, illetve az OGyHT módosítását a módosítások megjelölésével a kormányzati portálon közzé kell tenni.”

7. §

A Ktdt. 27/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„27/A. §

(1) A reklámhordozó papír esetében a termékdíj-kötelezett a reklámhordozó papír elektronikus vagy nyomtatott példányát 6 évig megőrzi, és azt az állami adó- és vámhatóság ellenőrzése, hatósági eljárása során kérésre bemutatja.

(2) Ha a termék egyidejűleg

a) csomagolószer és reklámhordózó papír funkciót is betölt, akkor a termékdíj-kötelezettség a csomagolószer jelleg alapján áll fenn, vagy
b) irodai papír és reklámhordózó papír funkciót is betölt, akkor a termékdíj-kötelezettség a reklámhordozó papír jelleg alapján áll fenn.”

8. §

(1) A Ktdt. 29/A. § (21) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(21) Az ellenőrzési határidő kezdő napja a megbízólevél kézbesítésének, a kézbesítés mellőzése esetén a megbízólevél átadásának napja. Az ellenőrzés befejezésének határideje – beleértve az ellenőrzés megkezdésének és befejezésének napját – 60 nap. Indokolt esetben az ellenőrzést lefolytató vámszerv vezetője – az ellenőrzött személy vagy szervezet értesítésével – a határidőt egy alkalommal, 30 nappal meghosszabbíthatja.”

(2) A Ktdt. 29/A. §-a következő (22) bekezdéssel egészül ki:

„(22) A meghosszabbított ellenőrzési határidőt rendkívüli körülmények által indokolt esetben, az ellenőrzést végző vámszerv indokolt kérelmére az állami adó- és vámhatóság vezetője egyszer, legfeljebb 90 napig terjedő időtartammal meghosszabbíthatja.”

(3) A Ktdt. 29/A. § (23) bekezdése a következő mondattal egészül ki:

„(23) Az elrendelt ellenőrzéssel összefüggésben a vámhatóság kapcsolódó vizsgálatot végezhet olyan személynél, amely az ellenőrzés alanyával közvetett vagy közvetlen kapcsolatban áll vagy állt, feltéve, hogy az elrendelt ellenőrzés tényállásának teljes körű tisztázása érdekében e vizsgálat lefolytatása szükséges. A kapcsolódó ellenőrzés határideje 60 nap. Indokolt esetben az ellenőrzést lefolytató vámszerv vezetője – az ellenőrzött személy vagy szervezet értesítésével – a határidőt egy alkalommal 30 nappal meghosszabbíthatja. A kapcsolódó vizsgálat időtartama az ellenőrzés határidejébe nem számít bele.”

9. §

A Ktdt. 32. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„32. §

Az állami adó- és vámhatóság a kötelezettet legfeljebb 500 ezer forintig terjedő mulasztási bírsággal sújtja. A bírság kiszabása során az állami adó- és vámhatóság az Art. mulasztási bírságra vonatkozó rendelkezései közül

a) az általános bírságszabályra,
b) a hiánypótlásra felhívás kötelező alkalmazására,
c) az iratmegőrzési kötelezettség szabályainak megsértésére,
d) bírságkiszabásnál alkalmazandó mérlegelési szempontokra és
e) a mulasztási bírság kiszabásának időbeli korlátjára

vonatkozó szabályait megfelelően alkalmazza.”

10. §

A Ktdt. 1-4. melléklete helyébe az e törvény 1-4. melléklete lép.

1. melléklet:  A Termékdíjköteles termékek, anyagok köre
2. melléklet: Az egyes termékdíjköteles termékek termékdíjtételei
3. melléklet: Az egyéni hulladékkezelést teljesítőkre vonatkozó egyes termék- és anyagáramok termékdíj tételeinek meghatározása
4. melléklet: Termékdíjátalány fizetés választása esetén a gépjárművek termékdíjköteles termék alkotórészeinek, tartozékainak átlagos tömege és az átalánydíj összege

11. §

A Ktdt.

a) 2. § 32a. pontjában a „2010.” szövegrész helyébe a „tárgyév” szöveg,
b) 3. § (2a) bekezdésében a „kiszállítása” szövegrész helyébe a „kitárolása” szöveg,
c) 3. § (9) bekezdés e) pontjában az „alapanyagból,” szövegrész helyébe az „alapanyagból és” szöveg,
d) 8. § (2) bekezdésében, 29. § (7) bekezdésében, 29/B. § (1) bekezdésében a „hatósági ügy, illetve eljárás” szövegrész helyébe a „hatósági eljárás” szöveg lép.
e) 12. § (2) bekezdésében, a 28. § (1) bekezdésében, a 29/A. § (3) bekezdésében, a 29/B. § (6) bekezdésében és a 31. § (4) és (5) bekezdésében az „Art.” szövegrész helyébe az „Air. és az Art.”szöveg,
f) a 13. § (1) bekezdés záró szövegrészében a „(2) bekezdésben foglaltak kivételével” szövegrész helyébe a „(2) és (3) bekezdésben foglaltak kivételével” szöveg,
g) 25. § (1) bekezdés h) pontjában a „kereskedelmi csomagolószerként” szövegrész helyébe a „kereskedelmi csomagolószerként vagy fém ital-csomagolószerként” szöveg,
h) 29. § (7) bekezdésben az „Art. adatgyűjtésre” szövegrész helyébe az „Air. jogkövetési vizsgálatra” szöveg,
i) 29/A. § (1) bekezdésében a „finanszírozott, a 22/A. § (6) bekezdésében meghatározott hulladékgazdálkodási közszolgáltatás és” szövegrész helyébe a „finanszírozott és a” szöveg,
j) 31. § (4) bekezdésben az „az Art,” szövegrész helyébe az „az Art, adóbírságra vonatkozó” szöveg, és
k) a 36. § (2) bekezdésében „az Art. szerinti végrehajtásra” szövegrész helyébe „a végrehajtásra” szöveg lép.

12. §

Hatályát veszti a Ktdt.

a) 2. § 19. és 20. pontja,
b) 21. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében az „– e törvény végrehajtására kiadott miniszteri rendeletben meghatározottak szerint –” szöveg, és
c) 38. § (2) bekezdés c) pontja.

13. §

(1) Ez a törvény 2018. január 1-jén lép hatályba.
(2) Nem lép hatályba az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény és a közigazgatási perrendtartásról szóló törvény hatálybalépésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2017. évi L. törvény 362. §-a.

14. §

E törvény tervezetének

a) a műszaki szabályokkal és az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályokkal kapcsolatos információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló, 2015. szeptember 9-i (EU) 2015/1535 európai parlamenti és tanácsi irányelv, és
b) a csomagolásról és a csomagolási hulladékról szóló, 1994. december 20-i 94/62/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 16. cikk (1) és (2) bekezdése szerinti bejelentése megtörtént.

Bejegyzések